Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego 

 obowiązujący od 27.01.2023


§ 1. SPRZEDAWCA I JEGO DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE

Sprzedawca – Katarzyna Wysocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Wysocka Media ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7661839424, REGON: 300500851

Dane kontaktowe (zarówno w sprawie zakupów i reklamacji jak i danych osobowych):

Adres pocztowy: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Adres e-mail: magazyn@kasia.in

Telefon: 787084382 (opłata za połączenie telefoniczne naliczana jest zgodnie z taryfą dostawcy usług osoby korzystającej z kontaktu) 

Godziny pracy obsługi klienta: 9:00-13:00

Koszyk – element Sklepu, w którym znajdują się wszelkie dodane przez Użytkownika Produkty oraz za pomocą którego możliwe jest rozpoczęcie i modyfikacja dodanych Produktów, których dotyczy Zamówienie.

Konto Użytkownika – konto stworzone przez Użytkownika w platformie internetowej Sklepu.

Kupujący – Konsument oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zamówienia i zakupu Produktów. 

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonujący ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia i zakupu Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Płatność – wpłata kwoty Zamówienia na konto Sprzedawcy poprzez użycie jednej z dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznej.

Polityka Prywatności – wprowadzona przez Sprzedawcę polityka prywatności uwzględniająca pobieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

Produkt – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w opisie Produktu.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (postać pliku elektronicznego) oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu (e-booki).

Regulamin – niniejszy regulamin.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ebook.kasia.in oraz na odpowiednich w Sklepie podstronach, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówienia.

System płatności – system w Sklepie umożliwiający dokonanie Płatności. Podstawowym systemem płatności jest karta kredytowa/debetowa lub Przelew24 PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

Umowa – umowa zawarta w języku polskim pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą o dostarczenie treści cyfrowych, a także produktów fizycznych zawarta na odległość, poza lokalem przedsiębiorcy bez jednoczesnej obecności stron, za pomocą środków posługiwania się na odległość, w ramach funkcjonowania Sklepu. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z koniecznością zapłaty za Produkt.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, mogąca korzystać z praw Konsumenta, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w celu zawarcia ze Sprzedawcą Umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu bez rejestracji Konta Użytkownika lub po założeniu Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. Zmianami. 
 3. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania niezbędnych do wykonania świadczenia danych osobowych, w tym teleadresowych. Zgromadzone dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z Polityką prywatności, z która można zapoznać się tutaj: [tutaj link]
 4. Użytkownik w każdym czasie może zmienić podane dane teleadresowe oraz hasło do Konta. Aktualizacja danych będzie widoczna nie później niż w ciągu 48h od kliknięcia przycisku „Zapisz”. 
 5. Użytkownik w każdym czasie może zmienić hasło do Konta Użytkownika po kliknięciu w ikonkę „Zmień hasło”, wypełnieniu odpowiedniego formularza zmiany hasła i kliknięciu ikony „Zapisz zmiany”. 
 6. Konto Użytkownika umożliwia szybsze dokonywanie zakupów i korzystanie z zakupionych Produktów m.in. poprzez:
 1. Automatyczne wypełnianie danych przy składaniu Zamówienia;
 2. Zapamiętywanie historii przeglądanych produktów, w sposób umożliwiający odtworzenie ich listy;
 3. Prywatną bazę zakupionych plików do pobrania;
 1. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest poprzez wysłanie maila na adres “magazyn@kasia.in”.  Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje “Usuwam konto”. O usunięciu konta Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. 

UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych znajdujących się na koncie Użytkownika, przed usunięciem Konta Użytkownika zaleca się pobranie i zapisanie zakupionych Produktów na swoim urządzeniu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności obowiązujących w Sklepie. O każdorazowej zmianie Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed dokonaną zmianą. 

§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POLITYKA OPINII

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, negatywnie wpływającej na funkcjonowanie Sklepu, w szczególności korzystanie ze Sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu poprzez dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, które naruszałyby prawo albo dobre obyczaje. 
 2. Informacje o Produkcie w Sklepie, w szczególności opis i cena są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 3. Składanie Zamówień w Sklepie przez Użytkownika możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu z przyczyn technicznych.
 4. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Treści cyfrowych, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika wymagań technicznych określonych szczegółowo w § 12 poniżej. W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań technicznych, Sprzedawca nie jest w stanie zapewnić poprawnego funkcjonowania Produktu. Format sprzedawanych Produktów i ewentualne niezbędne oprogramowanie do odtworzenia Produktu znajdują się w opisie Produktu.
 5. Sklep nie umożliwia dostępu do opinii o Produktach. 

§ 4. WARUNKI UMOWY, CENA, RABATY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Produkty zgodnie z Umową i wolne od wad. 
 2. W każdym przypadku obniżenia ceny Produktu, obok aktualnej ceny jest podana najniższa cena dla tego Produktu obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest w sprzedaży mniej niż 30 dni, to obok aktualnej niższej ceny zamieszczana jest najniższa cena jaka obowiązywała od dnia zamieszczenia Produktu w Sklepie. 
 3. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w Koszyku, w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają wszelkie podatki w tym także VAT). 
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów oraz wycofania poszczególnych Produktów z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji, tj. zamówień, które zostały opłacone przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania i odwoływania w Sklepie akcji promocyjnych na określone (wybrane przez Sprzedawcę) Produkty. Akcje promocyjne polegają w szczególności na:
 • Udzieleniu rabatu procentowego na Produkt lub na określoną liczbę Produktów;
 • Udzieleniu rabatu kwotowego na Produkt lub na określoną liczbę Produktów; 
 • Dostarczeniu e-booka wybranego przez Sprzedawcę w ramach zapisu na newsletter (więcej w regulaminie newslettera) 
 • Umożliwieniu Użytkownikowi użycia kodu rabatowego, którego treść należy umieścić w przeznaczonym do tego miejscu – „Kod rabatowy”

Rabat zostanie naliczony od wartości brutto Produktów. 

 1. Skorzystanie z akcji promocyjnej może wiązać się z koniecznością założenia Konta Użytkownika lub zapisania się do newslettera.
 2. Akcje promocyjne przeprowadzane są na czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a rabaty czy obniżki nie sumują się. 
 3. Użytkownik otrzymuje Produkt po złożeniu Zamówienia i dokonaniu Płatności. 
 4. Dostępne metody Płatności są wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy. Do obsługi Płatności, Sprzedawca może korzystać z zewnętrznych dostawców usług zdefiniowanych jako System Płatności w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży nowego wydania Produktu. Sprzedawca może przyznać Kupującemu, który zakupił Treść cyfrową dostęp do jej nowego wydania, poprzez umieszczenie nowego wydania Treści cyfrowej na Koncie Użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania”. Sprzedawca może poinformować Kupującego, który zakupił Treść cyfrową o nowym wydaniu takiego Produktu w drodze newslettera wysyłając odpowiednią informacje na podany wcześniej adres e-mail.  

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia następuje drogą elektroniczną w Sklepie poprzez dokonanie czynności opisanych w §5 Regulaminu.  
 1. Użytkownik dokonując wyboru odpowiednich Produktów w Sklepie, klika ikonę „Dodaj do Koszyka”, który znajduje się przy każdym Produkcie. 
 2. W celu zobaczenia wybranych przez siebie Produktów, należy kliknąć „Zobacz Koszyk”. Koszyk zawiera: 
 • prezentację wybranych przez Użytkownika Produktów wraz z ich ceną i ilością
 • podsumowanie Koszyka – łączna kwota zakupów 
 • pole „Kod kuponu” do wpisania kodu rabatowego 
 • przygotowaną przez Sprzedawcę propozycje innych Produktów do kupienia – Produkty te nie wchodzą w skład Koszyka i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 1. Użytkownik może kontynuować zakupy dodając do Koszyka proponowane Produkty lub wracając do menu głównego Sklepu, a także dokonywać innych zmian w Koszyku np. usuwając wybrany Produkt poprzez kliknięcie ikony czerwonego krzyżyka. Zmiany w Koszyku będą dokonane przez kliknięcie „Aktualizuj koszyk”. 
 2. W celu wykorzystania kodu rabatowego, Użytkownik powinien wpisać go w wyznaczonym polu „Kod kuponu”, a następnie kliknąć ikonę „Wykorzystaj kupon”. Wpisanie kodu i niekliknięcie ikony „Wykorzystaj kupon” skutkować będzie niezastosowaniem kodu rabatowego. Sprzedawca zastrzega, że kody rabatowe mogą obejmować tylko wybrane przez Sprzedawcę Produkty.
 3. W celu sfinalizowania Zamówienia należy kliknąć jedną z podanych na stronie ikonę: „Przejdź do płatności”
 4. Klikając ikonę „Przejdź do płatności”, w celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (dane te mogą się różnić w zależności od tego, czy Użytkownik jest osobą fizyczną czy dokonuje zakupu na firmę). Obowiązkowe dane oznaczone są gwiazdką (obowiązkowe): Imię i Nazwisko, adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane opcjonalnie.
 5. Użytkownik może jeszcze dodać kod rabatowy klikając w ikonę „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”. W okienku należy wpisać posiadany kod rabatowy i kliknąć „Wykorzystaj kupon”. Wpisanie kodu i niekliknięcie ikony „Wykorzystaj kupon” skutkować będzie niezastosowaniem kodu rabatowego. 
 6. W procesie składania Zamówienia Użytkownik wybiera metodę Płatności, a także zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptuje je, odznaczając właściwą ikonę „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin*”; Użytkownik może opcjonalnie zapisać się do newslettera; Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę zaznaczając właściwą ikonę, że rezygnuje z prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zamówienia Treści cyfrowych;
 7. Użytkownik potwierdza stan Koszyka, prawidłowość danych w formularzu zamówienia, złożonych oświadczeń i wyraża zgodę na złożenie Zamówienia przez kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przez co ma świadomość, że zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia Sprzedawcy ceny wskazanej w Zamówieniu.
 8. Potwierdzenie dokonania zapłaty za Zamówienie i potwierdzenia zakupu przesyłane jest e-mailem, na adres mailowy wskazany w Zamówieniu.
 9. W przypadku pominięcia niezbędnych danych w formularzu zamówienia bądź innych nieprawidłowości (np. braki) w w/w formularzu Sklep otworzy komunikat z listą nieprawidłowości oraz automatycznie wskaże pola z nieprawidłowościami. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwi przejście do Płatności. 
 10. Po dokonaniu Płatności, na adres mailowy podany w Zamówieniu, Użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem treści złożonego Zamówienia, paragonem oraz pouczeniem o przysługującym Użytkownikowi prawie odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy.

§ 6. REALIZACJA ZAÓWIENIA

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w §5 ust. 10 powyżej, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży Produktu lub Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w języku polskim.
 2. W przypadku zakupu Treści cyfrowych realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 72 godzin) po opłaceniu Zamówienia, z zastrzeżeniem że Kupujący zażądał dostawy Treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności i ma świadomość o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą dostarczenia Treści cyfrowych. Ponadto bieg terminu realizacji uzależniony jest od otrzymania przez Sprzedawcę Płatności lub jej potwierdzenia przez podmiot obsługujący System płatności. 
 3. Zamówiony Produkt jest dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę na podany wcześniej adres mailowy Kupującego, w formie linku do e-booka. Po kliknięciu w link Konsument jest przenoszony na stronę internetową, na której możliwe jest pobranie Produktu w formie pliku (w tej formie dostęp do Produktu nigdy nie wygasa). Kupujący ma również możliwość pobrania Produktu z Konta użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania” (dostęp do Treści cyfrowych trwa do chwili usunięcia Konta użytkownika – zalecane możliwe szybkie pobranie Treści cyfrowych po realizacji zamówienia).  
 4. Sprzedawca może prowadzić tzw. przedsprzedaż określonych Produktów, przy czym nie będzie miało zastosowanie terminu dostawy określone powyżej. Sprzedawca wskaże w opisie Produktu przybliżoną datę dostawy Produktu.
 5. Jeżeli dostawa Produktu jest niemożliwa w czasie wskazanym w ust. 3 powyżej (w tym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy), Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i wskaże nowy termin dostawy. Konsument w takim przypadku ma prawo nie zaakceptować wskazanego nowego terminu dostawy i odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, jeżeli formularz Zamówienia został wypełniony niepoprawnie lub z podaniem nieprawidłowych danych lub w przypadku braku zapłaty.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Produktu, które spowodowane jest niepoprawnym uzupełnieniem danych podczas składania Zamówienia.  

§ 7. PŁATNOŚCI i FAKTURY

 1. Użytkownik może wybrać jeden z następujących Systemów Płatności:
 1. zwykły przelew bankowy w trybie Przelewy24 
 2. Karta kredytowa / karta debetowa 
 1. Jeżeli w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia Sprzedawca nie otrzyma zapłaty, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 2. Realizacja płatności następuje poprzez podmioty zewnętrzne, za których działanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. Dokonanie Płatności za pośrednictwem wybranej metody przez Użytkownika może wiązać się z założeniem konta w Systemie Płatności lub/oraz zaakceptowaniem regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów obowiązujących w Systemie Płatności. Użytkownik powinien przed dokonaniem Płatności uprzednio zapoznać się z zasadami świadczenia usług oraz ochrony danych osobowych, a także wszelką dokumentacją dostarczoną przez System Płatności.
 4. Na żądanie Kupującego (wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania Zamówienia w formularzu zamówienia) Sprzedawca wystawia Użytkownikowi fakturę. 
 5. Paragon (lub faktura na żądanie Kupującego) zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. 

§ 8. LICENCJA NA PRODUKTY I ZABEZPIECZENIA

 1. Produkty takie jak e-booki dostępne w Sklepie są utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są objęte ochroną przewidzianą w ww. ustawie. 
 2. Kupując Treści cyfrowe (e-book), o którym mowa w ust.1 Kupujący otrzymuje plik elektroniczny oraz prawo do korzystania z tego pliku, czyli licencję niewyłączną, nieprzenaszalną, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu, a także nieograniczoną czasowo ani terytorialnie uprawniającą Kupującego do (tzw. pola eksploatacji): 
 1. korzystania z Produktu tylko i wyłącznie na własny, prywatny użytek, tj. można odtwarzać Produkt na dowolnych urządzeniach (spełniających wymogi techniczne, umożliwiające odtworzenie pliku) i przenosić Produkt między tymi urządzeniami, jednak nie może to oznaczać dalszego udostępniania osobom trzecim. W szczególności Kupujący nie może wykorzystać Produktu ani jego części do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani w celach zarobkowych – nie może go odsprzedać, przekazać do korzystania osobie trzeciej ani upublicznić.
 2. udostępniania Produktów wyłącznie osobom bliskim wymienionym w art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenia poprzez cyfrowe przetwarzanie na urządzeniu Kupującego, np. na własnym dysku twardym lub w programach zewnętrznych – np. Dropbox, itp
 4. wydruku na potrzeby własne korzystania z materiałów będących Produktem.
 1. W ramach udzielonej licencji Kupujący:
 1. nie nabywa prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z całości lub części Produktu oraz przekazywania prawa do korzystania z niego w formie użyczania, dzierżawy, najmu.
 2. Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania w całości i w części e-booka, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to konieczne do prawidłowego korzystania z Produktu (elektronicznego) na własny użytek.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania i udostępniania (tj. przekazywać osobom innym niż wskazane wyżej) ani pliku z e-bookiem ani jego kopii ani też urządzenia, na którym plik taki został zapisany. 
 4. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania i udostępniania pliku z e-bookiem ani innych treści bazujących na otrzymanym pliku (zmodyfikowanego pliku) ani na jego treści, niezależnie od tego jak dalekie zmiany wprowadzi.
 5. Kupujący nie może usuwać oznaczeń Sprzedawcy lub autora ani też technicznych zabezpieczeń zakupionego Produktu.
 1. Produkt może być zabezpieczony znakiem wodnym (watermark) przed nielegalnym kopiowaniem i zawierać informacje o Kupującym.
 2. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty będące Treściami cyfrowymi nie zostały ujawnione osobom trzecim.
 3. Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. ZGODNOŚCĆ TOWARU Z UMOWĄ 

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt zgodnie z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, 

2)  przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

a ponadto Produkt:

3)  nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4)  występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

5)  jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

6)  jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w §9 ust.1 Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §9 ust.1 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili określonej w §6 pkt 3 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej, Konsument wzywa go mailowo, kierując wezwanie na adres magazyn@kasia.in do ich dostarczenia. 
 3. Konsument zobowiązuje się do współpracy ze Sprzedawcą, aby ustalić czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z oprogramowania, cech sprzętu i połączenia sieciowego podczas uzyskiwania dostępu do Produktu. 

§10.      REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad, zgodnie z Umową. Oznacza to obowiązek dostawy Produktu, w szczególności w przypadku Treści cyfrowych – w określonym formacie wolnego od wad fizycznych i prawnych.  Wadą nie jest sytuacja, w której Kupujący nie może korzystać z Produktu ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania, jeżeli niezbędne oprogramowanie było wskazane w opisie Produktu.
 2. Zgłoszenia niezgodności towaru z umową (reklamacje) mogą być składane w odniesieniu do Produktu lub procesu dokonania i realizacji Zamówienia. Reklamacje należy zgłosić na adres poczty elektronicznej magazyn@kasia.in lub adres pocztowy: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
 3. Reklamacja powinna wskazywać co najmniej: dane Kupującego pozwalające na skontaktowanie się z nim, numer Zamówienia, Produkt, którego dotyczy problem oraz opis i żądania samego problemu (wady), a w przypadku Treści cyfrowych – informacji dotyczących urządzenia i oprogramowania, z którego Kupujący korzysta. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku przekazania niepełnych informacji termin ten biegnie od dnia, w którym otrzymamy pełne informacje niezbędne do przeanalizowania zgłoszenia. Jeżeli rozpoznanie reklamacji w terminie 14 dni nie będzie możliwe Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej powiadomi o tym Kupującego wskazując przyczynę i przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową: 
 1. Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany albo w przypadku Treści cyfrowych –doprowadzenia go do zgodności z Umową. 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy w następujących przypadkach: 
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia albo nie doprowadził Produktu do zgodności z umową albo doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową okazałoby się niemożliwe
 2. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta 
 3. Brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo próby Sprzedawcy do prowadzenia go do stanu zgodnego z Umową 
 4. Niezgodność Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnione jest roszczenie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy bez wykorzystania możliwości określonych w ust. 5.1. powyżej. 

Zasady te nie naruszają praw Konsumentów ani osób, do których stosuje się przepisy praw konsumentów, jeżeli wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku, gdy proces reklamacyjny nie przyniesie zadowalających efektów, Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości dochodzenia roszczeń, bliżej opisanych w §16 Regulaminu. 

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został wcześniej poinformowany, że po dostarczeniu e-booka przez Sprzedawcę, Kupujący utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca otrzymał tego potwierdzenie. Powyższe zostaje spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w którym Kupujący rezygnuje z prawa odstąpienia od Umowy przy zakupie Treści cyfrowych. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą otrzymania e-maila z linkiem do pobrania Treści cyfrowych.  

§ 12. WYMOGI TECHNICZNE DOKONANIA ZAKUPU I ODCZYTANIA E-BOOKA

 1. Użytkownik kupując w Sklepie Treści cyfrowe może dokonać zakupu i korzystać z Treści cyfrowych po spełnieniu podanych w ust 2 wymagań technicznych. 
 2. Dla prawidłowego dokonywania zakupów potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu) 
 • system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Edge w wersji 108.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 108.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Apple Safari w wersji 16.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli. 
 1. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 2, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2. Dla prawidłowego odczytania e-booka potrzebne jest: komputer klasy PC, Mac wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader) lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików. Komputer lub inne urządzenie końcowe powinno spełniać wymagania podane przez producenta programu do odczytywania plików PDF.
 3. Użytkownik we własnym zakresie ponosi opłaty związane z dostarczeniem odpowiedniego urządzenia multimedialnego, dostępu do Internetu lub transmisji danych oraz innych usług wymienionych w niniejszym paragrafie.  

§ 13. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy niniejsze usługi elektroniczne:
 1. Umożliwienie Użytkownikowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną
 2. W przypadku zgody Użytkownika – usługę w postaci wysyłki newslettera
 3. Usługę polegającą na umożliwieniu założenia konta Użytkownika i utrzymywania tego konta i dostępu do Konta w ramach logowania.
 1. Korzystanie z udostępnionych Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, a Użytkownik może z nich w każdej chwili zrezygnować, z zastrzeżeniem że Usługi elektroniczne są niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. 
 2. Z chwilą rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Sprzedawca może wypowiedzieć tę umowę i usunąć konto Użytkownika lub zablokować mu możliwość składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, o ile Użytkownik jest Konsumentem.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć tę umowę i usunąć konto Użytkownika (o ile jest Konsumentem) lub zablokować mu możliwość składania Zamówień w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym – z ważnych powodów, tj. w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika:
  1. W przypadku gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu,
  2. W przypadku gdy Użytkownik kopiuje lub niezgodnie z Regulaminem korzysta z Produktów, w szczególności produktów będących treścią cyfrową.
  3. W przypadku gdy Użytkownik udostępnia osobie trzeciej (nie będącej osobą najbliższą) dane do Konta
  4. W przypadku gdy podał niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym niepoprawne lub wprowadzające w błąd dane lub dane osób trzecich
  5. W przypadku gdy narusza lub próbuje naruszać zabezpieczenia treści cyfrowych sprzedawanych jako Produkt.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia lub w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów.

§14. DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

 1. W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie danych osobowych pozyskiwanych przez Sprzedawcę oraz plików cookies wykorzystywanych w ramach Sklepu, należy zapoznać się z Polityką Prywatności Serwisu [tu link]
 2. Sprzedawca korzysta z funkcji plasowania Produktów i reklam, opłacanych przez Sprzedawcę w celu podawania wyników wyszukiwania Produktów lub Sklepu w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe Konsumenta. 

§ 15. NEWSLETTER

 1. W celu zapisania się do newslettera należy:
  1. Należy wypełnić elektroniczny formularz zapisu do listy mailingowej podając dane potrzebne do identyfikacji Użytkownika zapisanego na newsletter tzn. imię oraz adres e-mail.
  2. Po wypełnieniu w/w formularza należy przekazać go Administratorowi przez kliknięcie okienka „Wyślij”.
  3. Następnie Użytkownik otrzymuje link aktywujący do newslettera wysłany przez Administratora. Aby subskrypcja newslettera była aktywowana należy kliknąć w przesłany link. 
 2. Potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w link aktywujący oznacza, że zostaną Państwo dodani do newslettera. 
 3. Użytkownik Sklepu może zapisać się także do newslettera poprzez zaznaczenie ikony „Chcę otrzymywać wiadomości email z informacjami o produktach (newsletter)” podczas wypełniania formularza Zamówienia.  
 4. Dokonanie powyższych kroków oznacza, że Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy:
 1. treści marketingu bezpośredniego, 
 2. informacji o nowych działaniach na Profilach Administratora utworzonych na Platformach społecznościowych, 
 3. linków afiliacyjnych do podmiotów, z którymi współpracuje Administrator,
 4. wybranych przez Administratora aktualności i przypomnień o usługach Administratora i Współadministratorów, 
 5. informacji o darmowych e-bookach, 
 6. ankiet, 
 7. informacji o nowych i polecanych usługach i produktach, a także rabatach i promocjach na usługi i produkty Administratora oraz Współadministratorów.
 8. Przekazywania innych informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego 
 1. Zgoda na otrzymywanie wszystkich w/w informacji jest konieczna do zapisu na newsletter. Z pozostałymi warunkami działania usługi Newslettera można zapoznać się tutaj 
 2. W przypadku chęci zrezygnowania z subskrypcji newslettera, Użytkownik może zrobić to w dowolnej chwili, klikając w link załączony do każdego newslettera lub przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres magazyn@kasia.in lub listownie na adres ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań wskazując w treści imię oraz adres email, na który jest przysyłany newsletter.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane przez Sklep oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych następują w oparciu o polskie prawo i w języku polskim.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku 
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem 
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem 
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, 
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

Formularz odstąpienia od umowy

Fromularz odstąpienia od umowy w formacie PDF